top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.      Coach: Een door The Vital Crew aangestelde gediplomeerde OERsterk leefstijl/vitaliteitscoach.

2.      Cliënt: de persoon of het bedrijf die een leefstijl/vitaliteitstraject, consult of ander product of dienst bij The Vital Crew afneemt.

3.      Praktijklocatie: de locatie waarop de praktijk van de coach wordt uitgeoefend. Dit kan ook zijn bij de cliënt thuis, op het bedrijf, een andere locatie in overleg of buiten in de natuur.

 

Artikel 2. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst of zaak die wordt afgenomen, voor zover niet een nieuwe set algemene voorwaarden aan cliënt ter hand is gesteld bij het aangaan van die betreffende overeenkomst. De coach coacht de cliënt op het als vooraf opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders is overeengekomen. Deze voorwaarden blijven van kracht indien The Vital Crew van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

 

Artikel 3. Basis De door The Vital Crew aangestelde coach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de coach de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Er is geen sprake van een medische organisatie en dus zal geen medisch advies worden gegeven of een medische diagnose worden gesteld. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. De cliënt is altijd zelf verantwoordelijk voor het melden aan de arts indien hij/zij een coaching traject volgt.

 

Artikel 4. Verhindering Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de coach hiervan zo snel mogelijk telefonisch via 06-38138863 of 06-20969157 op de hoogte te stellen. Indien de cliënt niet 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan The Vital Crew of direct aan de coach geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, wordt het consult als genoten aangemerkt en kan er geen aanspraak meer op terugbetaling worden gemaakt of is de coach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

 

Artikel 5. Tariefstelling Voor aanvang van de begeleiding deelt de The Vital Crew de cliënt schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. The Vital Crew is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. The Vital Crew beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden en behoudt zich het recht voor eventuele vervolgtrajecten tegen andere voorwaarden aan te bieden dan het huidige traject.

 

Artikel 6. Intellectueel eigendom The Vital Crew behoudt te allen tijde alle rechten op door haar of door haar aangestelde coach gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van The Vital Crew noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd (anders dan voor intern gebruik bij de cliënt), noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de coach verstrekt zijn.

 

Artikel 7. Betaling De cliënt betaalt bij particuliere coaching gesprekken of trainingen na afloop van het gesprek (<24 uur) contant, per bank boeking of Tikkie. Indien in overleg betaling per factuur wordt gedaan, dient binnen de op de factuur gestelde termijn, ineens, betaald te worden. Als betaling van de factuur binnen de termijn uitblijft behoudt The Vital Crew zich uitdrukkelijk het recht voor verdere voortzetting van het traject op te schorten, dan wel stop te zetten.

 

Artikel 8. Looptijd en afbreken traject Trajecten en diensten worden in onderling overleg aangegaan voor een enkel consult of langere termijn. De termijn is afhankelijk van de situatie, de wensen en de mogelijkheden van cliënt. Trajecten kunnen in onderling goed overleg tussentijds worden onderbroken of gestopt. Trajecten, waaronder begrepen de consulten, zijn niet deelbaar of overdraagbaar. Indien er sprake is van ziekte waarbij cliënt het traject niet (meer) voort kan zetten, ook niet op lange termijn, kan een traject tussentijds worden afgebroken. Hiervoor overhandigt cliënt een bewijs van de arts.

 

Artikel 9. Onuitvoerbaarheid van de opdracht The Vital Crew heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid The Vital Crew streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks zal The Vital Crew en/of de aangestelde coach geen aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade als gevolg van verstrekte inzichten m.b.t. leefstijl en trainingen die onvolledig of niet juist blijken te zijn. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar leefstijl, vitaliteit- beweging, voedings- en gezondheidssituatie verband heeft. Het advies van de coach is naar haar/zijn aard, resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De coach sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de coach verstrekte adviezen voor zover de coach daartegen niet verzekerd is uit, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de coach. Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade van derden, bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de coach nimmer aansprakelijk.

 

Artikel 11. Klachtenregeling Eventuele klachten, over door de coach geleverde diensten, dienen binnen 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan The Vital Crew en de coach kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de cliënt geacht akkoord te gaan met de geleverde dienstverlening. Indien cliënt niet tevreden is over de begeleiding van de coach, dient eerst en rechtstreeks contact te worden opgenomen met de coach om te overleggen over de klacht, zodat er tot een oplossing gekomen kan worden. Het indienen van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn/haar betalingsverplichting.

 

Artikel 12. Overmacht The Vital Crew en/of de coach is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens cliënt, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. De coach kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 13. Slotbepaling Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of mocht worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, zullen de The Vital Crew en de cliënt in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze Op de overeenkomst tussen de The Vital Crew en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

Privacyreglement: Om de opdracht zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, houden de The Vital Crew en de aangestelde coaches een registratie bij van persoonlijke en administratieve gegevens. Om opdrachtgevers en cliënten te garanderen dat hun privacy wordt beschermd en er zorgvuldig met hun gegevens wordt omgegaan, hanteren The Vital Crew en de aangestelde coaches een privacyreglement volgens algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page